Mer än en audience?

Din audience i Mailchimp innehåller alla dina prenumeranter, och all informationom dem. Som vilken e-post de har, men också all annan infomationsom du kan tänkas ha samlat in. Till exempel förnamn, efternamn, eller adressinformation och födelsedatum. Audiencen, det är hemmet för dina prenumeranter.

Om du betalar för något av de större paketen i Mailchimp kan du ha fleraaudiencer. En prenumerant kan också finnas med i allihop, vilket inte sällanleder fram till en liten fundering när det kommer till att försökadela upp och gruppera prenumeranter. Kan jag inte bara ha flera audiences för att skilja ut vem som ska fåvilken typ av information? Det är verkligen ingen dum fråga alls, och svaret är att du kommer med allrastörsta sannolikhet att ha en enda audience. Det är en slags gyllene regel att följa, och jag ska förklara varför.

Låt mig ta ett exempel. På mitt bokförlag arbetade vi länge med två helt olika audiencer. En för dem somvar intresserade av nyheter om böcker som skulle släppas, ochlite kampanjer som anordnades. Och sen en helt annan för dem som var intresserade av att recensera våra titlar. Flera e-postadresser förekom i båda av de här audiencerna.

Problemet med att ha två eller flera överlappande audiencer är att de ärhelt och hållet separerade från varandra rent tekniskt. Man kan säga att de vet ingenting om varandras existens inne i Mailchimp.

Till exempel, den information som finns om prenumeranten Angelica i den här listanär inte alls kopplad till den information som finns om henne i den andra. Med andra ord vet inte min audience om nyheter att hon bara finns i minaudience för recensenter, och tvärtom.

Om vi då säger att Angelica är med i båda mina audiencer, så hon är med i både denför recensenter och den för nyheter. Så kanske hon går in och uppdaterarsin egen e-postadress för att hon har bytt e-post. Då kommer det bara attslå igenom på den hon går in på, och inte på den andra. Jag skulle därmed få inaktuell information i min andra audience, vilket är lite surt för både mig, och för Angelica som prenumerant eftersomhennes information inte kommer att stämma fastän hon varit jätteduktigoch gått in och uppdaterat den.

Skulle det vara så att Angelica inte längre vill ha några brev från mig, det vill säga att hon helt väljer att avprenumerera sig via avprenumerera-länkeni det senaste utskicket, då är hon fortfarande prenumerant på det andra.

När förlaget sen då skickar brev till den andra listan med e-postadresser blirAngelica troligen en aning irriterad, för hon har ju redan sagt att honinte vill ha de här breven.

Det som först verkar vara ordning och reda med olika listor för olika syften, det blir alltså snabbt oreda,

Eftersom audiencerna är separerade från varandra, räknas också varje e-postadressför sig. Finns en prenumerant med i två listor räknas den som två prenumeranter. Eftersom Mailchimp tar betalt per prenumerant kan det plötsligt vara såatt du tvingas gå upp från att ha ett gratiskonto till ett betalkonto. En väldigt onödig kostnad med andra ord.

Så inte nog med oredan som uppstår, utan det kostar också mer att ha merän en audience i syfte att skilja prenumeranter från varandra.

Det finns såklart undantag då det faktiskt är relevant att ha två ellerflera audiencer i Mailchimp. Ett exempel är om du via ditt kontoi Mailchimp sköter utskick till två helt separata affärsverksamheter, där prenumeranterna aldrig berörs av samma information eller marknadsföring. Då är det helt naturligt att ha två separata listor.

Om vi säger till exempel att jag skulle sköta både kommunikationen kringförlaget, och låt oss säga kommunikationen till min egen bostadsförenings medlemmar, med samma konto i Mailchimp. Då är det ganska självklart att de inte ska blandasihop i en och samma audience, utan de ska ha varsin. Men det är som sagt ett undantag, och inte alls lika vanligt förekommande. Den gyllene regeln att följa är alltså att ha <b>en</b> enda audience, som dusen delar upp med hjälp av grupper, taggar och segment.

Det blir enklare för dig att hantera, förmodligen också billigare, och duslipper onödig förvirring och irritation från dina prenumeranter.